4.06.2008

Geisha and Maiko List

I noticed that a lot of you know the names of the Geiko (Geisha) and Maiko on the pictures that I posted so I'm going to list the names of the ones that participated in this years Kyo odori:

Geiko (Geisha)
 • Fumicho
 • Kiminao
 • Chizuru
 • Fumiyu
 • Fukuha (my personal favorite)
 • Fukuka
 • Yayoi
 • Kanachisa
 • Fukuemi
 • Chiyoe
 • Fukuwaka
 • Fumimari
 • Haruyu
 • Fukuaya
 • Kimina
 • Komomo (Love her)
 • Toshihana
 • Kikuno
 • Kimigiku
 • Kosen
 • Fukuteru
 • Kikumaru
 • Kikutsuru
 • Yusuha
 • Yachiho
 • Mieka
 • Satotsuya

Maiko

 • Satonami
 • Satoai
 • Taneju
 • Kimika
 • Miyoharu
 • Kanasuzu
 • Kimiha
 • Miehina
 • Fukunao
 • Kikuyu
 • Fukuhina
 • Kimitomo
 • Kimiharu
 • Kimiyu
 • Miyofuku
 • Fukuyu
 • Fukuya
 • Harue
 • Kikune
 • Kimichie
 • Toshifumi
 • Fukuhiro
 • Fumihana
 • Tanewaka
 • Fimisono
 • Satono
 • Fukuai
 • Fukue
 • Satomi
 • Kimishizu
 • Toshiteru
 • Fukuho
 • Kimiaya
 • Toshimari
 • Toshiyui
 • FukukimiJya ne!

2 comments:

occhidaorientale said...

...Lovely blog!
Thanks for sharing your awesome photos and news :)
I am linking you!

Take care.

Sujin said...

Where is Umeha?